บทสวดมนต์ก่อนนอน

 คาถา

บทสวดมนต์ก่อนนอน,ขั้นตอนการสวดมนต์ก่อนนอน,วิธีการสวดมนต์ก่อนนอน,วิธีสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง,สวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง,เนื้อหาบทสวดมนต์,แปลบทสวดมนต์,บทสวดมนต์ก่อนนอน mp3,บทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ,บทสวดมนต์,บท สวด มนต์ ก่อน นอน ที่ ถูก ต้อง,บทแผ่เมตตา,บทสวดมนต์ประจําวัน,บทสวดมนต์ mp3,บทสวดมนต์อิติปิโส,บทสวด

บทสวดมนต์ก่อนนอน

          ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนั้น เราก็มักจะมีการสวดมนต์ในโอกาศพิเศษต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นประเภณี ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ซึ่งเราได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ การสวดมนต์ก็เพื่อสร้างมนต์ขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พิธี สร้างขวัญกำลังใจ และอีกกุสโลบายหนึ่งก็คือ เพื่อให้จิดใจได้เกิดความสุขสงบนั่นเอง ดังนั้น ชาวพุทธอย่างเราก็ควรที่จะสวดมนต์กันเป็นประจำ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับชีวิต ซึ่งในวันนี้เราก็ได้นำบทสวดมนต์ก่อนนอน มาให้เพื่อนๆได้นำมาปฏิบัติกันจนเป็นกิจวัตร หากทำเป็นประจำทุกวัน รับรองว่าชีวิตของเพื่อนๆจะมีแต่สิ่งที่ดีดีเข้ามา ก็เพราะว่าจิตใจของเราเป็นกุศล สุขสงบแล้วยังไงหล่ะ งั้นเรามาดูบทสวดมนต์ก่อนนอน กันเลยดีกว่า เพื่อที่เพื่อนๆจะได้เริ่มนำไปสวดกันคืนนี้ก่อนนอนเลย…

 

บทสวดมนต์ก่อนนอน

ขั้นตอนที่ 1 กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

ขั้นตอนที่ 2 บูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

ขั้นตอนที่ 3 อาราธนาศีล 5
อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

ขั้นตอนที่ 4 นะโมสรรเสริญพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

ขั้นตอนที่ 5 ไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณังคัจฉามิ

ขั้นตอนที่ 6 สมาทานศีล 5
ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ขั้นตอนที่ 7 อธิษฐานรักษาศีล 5
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่า ต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะขอรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ดังเดิม

ขั้นตอนที่ 8 สรุปศีล 5
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (กล่าว 3 จบ)

ขั้นตอนที่ 9 กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

 

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

 

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

 

Cre : www.pantipmarket.com/items/13299563

***ท่านสามารถดูบทแผ่เมตตาได้ที่นี่…บทแผ่เมตตา 

 

บทสวดมนต์ก่อนนอน

Comments are closed.