หมายถึง

 สาระน่ารู้  ไม่ให้ใส่ความเห็น
พ.ค. 212013
 

หมายถึง,สารสนเทศหมายถึงอะไร,เทคโนโลยีหมายถึงอะไร,ความหมายของสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศหมายถึงอะไร,เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร,ข้อมูลหมายถึงอะไร,ข้อมูลสารสนเทศหมายถึงอะไร,ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ,สาระสนเทศหมายถึง,สารสนเทศ คือ,ความหมายของสารสนเทศ,ข้อมูลหมายถึงอะไร,เทคโนโลยี หมายถึง,องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคโนโลยี สารสนเทศ หมาย ถึง อะไร ตัวอย่าง,ข้อมูล และ สารสนเทศ หมาย ถึง อะไร,ข้อมูล หมาย ถึง,เทคโนโลยีหมายถึงอะไร,เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร,สารสนเทศหมายถึงอะไร,ความหมายของเทคโนโลยี,เทคโนโลยีมีความสําคัญอย่างไร,สารหมายถึงอะไร,เทคโนโลยี สารสนเทศ หมาย ถึง,ความ หมาย ของ เทคโนโลยี,เทคโนโลยี หมาย ถึง อะไร คือ,บริบท หมายถึง,บริบท หมาย ถึง อะไร,บริบททางการศึกษา หมายถึง,บริบท ความหมาย,องคาพยพ หมายถึง,บริบท ภาษาอังกฤษ,สื่อ บริบท หมาย ถึง,บริบท แปล ว่า,ข้อมูล data หมายถึง,ข้อมูล data,ข้อมูล data คืออะไร,ข้อมูล data และ เทคโนโลยี สารสนเทศ หมาย ถึง,คลิป ข้อมูล data หมาย ถึง,ดู ข้อมูล data หมาย ถึง,ความ หมาย ข้อมูล data และ เทคโนโลยี สารสนเทศ,สรุป ข้อมูล data และ เทคโนโลยี สารสนเทศ,ลักษณะ ข้อมูล data และ เทคโนโลยี สารสนเทศ,data information หมาย ถึง,ข้อมูล data หมาย ถึง อะไร,data หมายถึง,data คืออะไร,ข้อมูล data หมายถึงอะไร,เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร,เทคโนโลยีหมายถึงอะไร,เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง,ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศ หมายถึงอะไร,ระบบแลนไร้สายแตกต่างจากบลูทูทอย่างไร,สารสนเทศหมายถึงอะไร,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหมายถึงอะไร,เทคโนโลยีหมายถึงอะไร,ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์หมายถึง,ความหมายของคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์,ประวัติคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์คืออะไร,องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์,ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์,วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ระบบคอมพิวเตอร์,ยุคของคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร,เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึง,โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึง,อินเตอร์เน็ตหมายถึง,ความหมายคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท,ชนิดของคอมพิวเตอร์,บิดาของคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร,ความหมายของคอมพิวเตอร์,ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์เบื้องต้น,ประวัติคอมพิวเตอร์,ประเภทของคอมพิวเตอร์,ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท,เทคโนโลยีชีวภาพหมายถึง,พันธุวิศวกรรม,การโคลน,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ความ หมาย เทคโนโลยี ชีวภาพ,บริการ หมายถึง,ความหมายของบริการ,สินค้า และ บริการ หมาย ถึง,ความหมายของการบริการ,การ ให้ บริการ หมาย ถึง,การบริหาร หมายถึง,ความพึงพอใจ,การ บริการ หมาย ถึง อะไร,ข้อมูลหมายถึง,สารสนเทศ หมายถึง,ข้อมูลหมายถึงอะไร,การสื่อสารข้อมูลหมายถึง,ประเภทของข้อมูล,การประมวลผลหมายถึง,ฐานข้อมูล หมายถึง,ข้อมูล data หมายถึง,สารสนเทศ คือ,ข้อมูลหมายถึงอะไร,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง,เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง,เทคโนโลยี หมายถึง,โทษของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา,การศึกษาทางไกล,ความ หมาย เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร,ความ หมาย ของ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร,การ ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร,e-mail หมายถึง,การเรียนรู้หมายถึง,การเขียนหมายถึง,สมรรถนะ หมายถึง,ภาพลักษณ์ หมายถึง,อินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไร,website หมายถึง,information หมายถึง,web page หมายถึง,สินค้าหมายถึง

หมายถึง

 

lol หมาย ถึง
lol = โอย ขำ (laughing out loud) ถ้าเทียบกับไทยก็ 555+

 

 

สารสนเทศหมายถึงอะไร
สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่น ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือสัญญาณระบบต่างๆ การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบดาวเทียม การจองตั๋วเครื่องบิน การกดเงินจาก ATM เป็นต้น

 

 

เทคโนโลยีหมายถึงอะไร
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อให้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือหมายถึงการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เช่น การนำทรายซึ่งเป็นสารประกอบของซิลิกอนที่มีราคาต่ำมาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์และไอซี ซึ่งไอซีนี้เป็นอุปกรณ์ที่รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไว้ด้วยกัน ใช้ทำชิพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ ทำให้มีราคาสูงเทคโนโลยีจึงเป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาให้สินค้าและบริการต่าง ๆมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

 

 

บริบท หมายถึง
บริบท เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายความหมายของภาษา, หมายถึง คำหรือข้อความแวดล้อมที่ช่วยให้เข้าใจความหมายของคำบางคำ ตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า context.

 

 

ข้อมูล data หมายถึง
ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ในรูปของตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยังไม่มีการประมวลไม่เกี่ยวกับการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไพโรจน์ คชชา, 2542) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ให้ความหมายของ ข้อมูล(Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ การคำนวณ

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร
เทคโนโลยีสารสนเทศจึง หมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดหา วิเคราะห์ ประมวล จัดการและจัดเก็บ การพิมพ์ การสร้างรายงาน การเรียกใช้หรือแลกเปลี่ยน และเผยแพร่สื่อสารข้อมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของรูป เสียง ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการนำสารสนเทศและข้อมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของสารสนเทศนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ใช้

 
คอมพิวเตอร์หมายถึง
คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ
ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์”
คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้

 
เทคโนโลยีชีวภาพหมายถึง
เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น

 

 

บริการ หมายถึง
การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ การให้ลูกค้าในสิ่งที่ ลูกค้าต้องการ ในแบบที่เขาต้องการ และในเวลาที่เขาต้องการ ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษ ว่า “service”

 

 

ข้อมูลหมายถึง
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่
ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะ
ได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะ
ต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชือนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย (ความหมายตามที่ให้ไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันทุกวันนี้อย่างยิ่ง จึงตั้งหน่วยงานขึ้นรองรับและบริการ เกิดเป็นกระทรวงใหม่ชื่อ “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-Ministry of Information and Communication Technology” หรือกระทรวงไอซีที-ICT

 

 

e-mail หมายถึง
วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือ แทนการส่งจดหมายแบบกระดาษ โดยใช้การส่งข้อมูลในรูปของสัญญาณข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากเครื่องหนึ่งไปยังผู้รับอีกเครื่องหนึ่ง

 

 

การเรียนรู้หมายถึง
การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง ๆ ผู้ประมวลทักษะของการเรียนรู้เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้

 

 

การเขียนหมายถึง
การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์ คือ ตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ จากความข้างต้น ทำให้มองเห็นความหมายของการเขียนว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น นักเรียน ใช้การเขียนบันทึก ความรู้ ทำแบบฝึกหัดและตอบข้อสอบบุคคลทั่วไป ใช้การเขียนจดหมาย ทำสัญญา พินัยกรรมและค้ำประกัน เป็นต้น พ่อค้า ใช้การเขียนเพื่อโฆษณาสินค้า ทำบัญชี ใบสั่งของ ทำใบเสร็จ รับเงิน แพทย์ ใช้บันทึกประวัติคนไข้เขียนใบสั่งยาและอื่นๆ เป็นต้น

 

 

สมรรถนะ หมายถึง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลโดดเด่นกว่าคนอื่น โดยบุคคลนั้นแสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมมากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ

 

 

ภาพลักษณ์ หมายถึง
ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อองค์การ สถาบัน บุคคล หรือการดำเนินงาน ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้อาจจะเป็นผลมาจาก การได้รับประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา

 

 

อินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไร
อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากครอบคลุมไปทั่วโลกโดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อมเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ทำให้การเข้าสู่เครือข่ายเป็นไปได้อย่างเสรีภายใต้กฎเกณฑ์บางประการที่กำหนดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและวุ่นวายจากการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทั่วโลก

 

 

website หมายถึง
แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคำว่า เว็บไซต์จะใช้สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเช่น www.google.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเป็นต้น

 

 

information หมายถึง
ข้อมูลที่นำมาประมวลผลแล้ว และเสนอออกมาในรูปแบบที่ผู้ใช้รู้หรือเข้าใจความหมาย

 

 

web page หมายถึง
สารสนเทศ หรือเอกสารที่อยู่บน อินเตอร์เน็ต Web Page จะเขียนด้วยภาษา HTML(Hyper Text Markup Language) ซึ่งจะกำหนดให้ มีเนื้อหาและรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบ (video & audio files) hypertext links เป็นต้น

 

 

สินค้าหมายถึง
วัสดุ อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ ที่จับต้องได้ สามารถขนส่งหรือเคลื่อนย้ายไปมาได้
โดยสามารถนำเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได้ ในอดีตจะใช้การแลกเปลี่ยนกัน ส่วนปัจจุบันจะเป็นการใช้เงินตราแลกเปลี่ยนกัน

 

หมายถึง