Tag : lol แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า

แปลว่า fyi แปลว่า for you information   awesome แปลว่า เจ๋งเป้ง,สุดยอด   diy แปลว่า ย่อมาจาก Do It Your Self   เกรียน แปลว่า เกรียน เป็นศัพท์สแลงแทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ไร้เหตุผล หรือคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของสังคมอินเทอร์เน็ต บุคคลกลุ่มนี้จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหรือการวิเคราะห์ไตร่ตรอง   นอย แปลว่า นอยด์เเปลว่า น่าเบื่อ ย่อมาจาก พารานอยด์